คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2012

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21: เส้นชัยที่การศึกษาไทยยังไปไม่ถึง?

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21: เส้นชัยที่การศึกษาไทยยังไปไม่ถึง?    เฉลิมลาภ  ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทนำ           ศตวรรษที่  21  ที่มนุษยชาติกำลังรอคอยและเตรียมตัวเพื่อก้าวไปถึงนั้น  ถือได้ว่าเป็นศตวรรษแห่งการหลอมรวมวัฒนธรรม  ประชาคมโลกจะสร้างความร่วมมือในทุกระดับภูมิภาคเพื่อขยายฐานอำนาจและเพิ่มพลังการต่อรองระหว่างกัน  การขับเคลื่อนทุกหน่วยสังคมจะมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียว  วัฒนธรรมที่แตกต่างจะใกล้ชิด  ความขัดแย้งจะได้รับการทบทวนแก้ไข  ค่านิยมเก่าจะถูกล้มล้างแล้วครอบงำด้วยค่านิยมใหม่  และการศึกษาแบบดั้งเดิมย่อมถูกเปรียบเทียบและวิพากษ์โดยนวัตกรรมทางการศึกษา  ก็เมื่อโลกกำลังจะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเดียว และวัฒนธรรมเดียวเช่นนี้ รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาแบบ  “ไทยเดิม” ก็ยากที่จะดำเนินต่อไปได้   เมื่ออนาคตมาปรากฏท้าทาย           การศึกษาเมื่อครั้งอดีตแตกต่างจากปัจจุบันฉันใด การศึกษาในอนาคตก็ย่อมต่างจากปัจจุบัน  ฉันนั้น  คำถามที่สำคัญต่อมาคือ  แล้วการศึกษาในอนาคตนั้นคืออย่างไร             แม้ในขณะนี้จะยังไม่มีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต แต่ก็พอที่จะอาศัยสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันทำนายได้ว่า การศึกษาในอนาคตจะเป็นการศึกษาที่ไร้ขีดจำกัดในด้านของเป้าหมายในการเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

หลักสูตรโรงเรียนสาธิต: ความแปลกแยกที่จำเป็น

หลักสูตรโรงเรียนสาธิต: ความแปลกแยกที่จำเป็น***     เฉลิมลาภ  ทองอาจ  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               หากห้องปฏิบัติการ  (laboratory)  คือสถานที่สำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โรงเรียนสาธิตก็คือห้องปฏิบัติการที่สำคัญของนักหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนให้มีความ “ก้าวหน้า” กว่าโรงเรียนทั่วไป ซึ่งสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตเป็นเช่นนั้นได้ ก็คือปรัชญาหรือความเชื่อเกี่ยวกับความรู้ของผู้เรียน ที่ทำให้หลักสูตรและการสอนของโรงเรียน “แปลกแยก” ไปจากโรงเรียนกระแสหลัก             จากการศึกษาในเชิงประวัติทำให้ทราบว่า  โรงเรียนสาธิตเกิดขึ้นเพื่อเป็นคำตอบของปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสังคมสหรัฐอเมริกา  ซึ่งได้รับอิทธิพลของปรัชญากลุ่มอุดมคตินิยม  (idealism)  ผนวกกับอิทธิพลของจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทำอย่างไรเมื่อครูมิได้เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและมิได้บริหารหลักสูตร

ทำอย่างไรเมื่อครูมิได้เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและมิได้บริหารหลักสูตร                                                                                                เฉลิมลาภ  ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               การจัดบริหารหลักสูตรตามทฤษฎีนี้นั้น ควรเป็นหน้าที่ของผู้ใช้และรับผลจากการใช้หลักสูตรโดยตรง ซึ่งก็คือเป็นหน้าที่ของทั้งครูและผู้เรียน  ที่จะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (curriculum development)  แต่สภาพการณ์ในขณะนี้ กลับมิได้เป็นเ่ช่นนั้น  เพราะพบปัญหาว่า  ในกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทย  บุคคลากรครูเข้ามามีบทบาทน้อยมากในการพัฒนาหลักสูตร เมื่อมิได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ผลที่ตามมาคือ การเรียนการสอนหรือประสบการณ์ใดๆ  ที่ครูจัดให้แก่ผู้เรียน ก็มิใช่เจตนารมณ์อันแท้จริงของหลักสูตร หรืออาจจะกล่าวได้ว่า หลักสูตรฉบับเขียน (written curriculum)  มิได้มีการนำไปใช้อย่างแท้จริง           เหตุที่กล่าวเช่นนี้  เพราะจากประสบการณ์โดยส่วนตัวจากการได้เข้าไปจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา  และจากการที่ได้สนทนากับครูภาษาไทยจากสถานศึกษาหลายๆ แห่งพบว่า กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคำว่าหลักสูตรของครูโดยทั่วไป  คือ ประมวลเนื้อหาสาระที่จะเรียนในแต่ละภาคการศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น