คลังเก็บป้ายกำกับ: แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: หลักการเขียนและการนำไปใช้ในวิชาภาษาไทย

เฉลิมลาภ ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ถือเป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการเรียนการสอนโดยทั่วไป การสอนที่มิได้กำหนดจุดประสงค์ จะเรียกว่าเป็นการสอนหรือการจัดการเรียนรู้หาได้ไม่ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะการกำหนดจุดประสงค์จะนำมาซึ่งการกำหนดและเลือกเนื้อหาความรู้  กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ด้วยเหตุนี้เอง  ครูที่ไม่ทราบว่า พฤติกรรมที่ผู้เรียนควรเกิดขึ้นหลังจากที่เรียนคืออะไร หรือไม่ทราบว่า “ผลผลิตปลายทาง” (terminal outcomes) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในผู้เรียนของตนคืออะไร       ย่อมประสบอุปสรรคในการออกแบบและกำหนดกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละคราวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จุดประสงค์การเรียนรู้โดยทั่วไป มักเขียนอยู่ในรูปของข้อความซึ่งแสดงพฤติกรรม  การปฏิบัติหรือการกระทำ (performance) ของผู้เรียนที่ควรจะเกิดขึ้น ในระหว่างหรือหลังจากการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ ในการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ จึงมักจะเริ่มต้นข้อความด้วยการใช้ “คำกริยา” ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือ พฤติกรรม     การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น