คลังเก็บป้ายกำกับ: การเขียนแผนการสอน

องค์ประกอบของการเรียนการสอน

  องค์ประกอบของการเรียนการสอน                 เฉลิมลาภ   ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               คำว่าการสอน (teaching)  และการเรียนการสอน  (instruction) ที่แปลและใช้กันอยู่โดยมากในวงการศึกษาในปัจจุบัน  ที่จริงแล้วมีสาระสำคัญที่เหมือนกัน คือ เป็นกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้ให้ผู้เรียนเกิด       การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ใดๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือโปรแกรมใดๆ  แต่ลักษณะที่อาจจะต่างกันไปนั้น นักวิชาการด้านการสอนในต่างประเทศมักจะให้น้ำหนักว่า  การเรียนการสอนอาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากผู้สอน  แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและประสบการณ์การเรียนการรู้ อันได้แก่ เนื้อหาและการฝึกหัดต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้  ในลักษณะของชุดการเรียนหรือโมดูลต่างๆ    ในขณะที่การสอนจะเกิดขึ้นโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียนเป็นสำคัญ  การสอนจึงปราศจากครูไปมิได้ แต่ถึงจะอย่างไรก็ตาม ทั้งการสอนและการเรียนการสอนก็คือ  การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะถาวร ด้วยการปรับเปลี่ยนสิ่งที่อยู่แวดล้อมผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาหรือได้ฝึกหัดทักษะต่างๆ เป็นสำคัญ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ทักษะปัญญาไม่ใช่ทักษะพิสัย

ทักษะปัญญาไม่ใช่ทักษะพิสัย เฉลิมลาภ  ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีพื้นฐานที่มาจากแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ที่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมหรือการตอบสนองทางกาย ว่าเป็นสัญญาณหรือเครื่องชี้วัดให้เห็นการเรียนรู้ในบุคคล  ต่อมาเมื่อมีความพยายามแบ่งเป้าหมายของการศึกษาออกเป็นหมวดหมู่ 3 หมวด คือ พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัยและจิตพิสัย  ก็ยิ่งทำให้การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้มีความละเอียดชัดเจนขึ้น  แต่กระนั้น ก็ยังคงพบปัญหาว่า เกิดความสับสนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางปัญญา  (intellectual skills) ของบุคคลว่า เข้าข่ายหรือควรจัดไว้ในจุดประสงค์    การพัฒนาด้านทักษะพิสัยหรือไม่               ก่อนตอบคำถามข้างต้น  ขอให้พิจารณาตัวอย่างการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแผน     การจัดการเรียนรู้สมมติต่อไปนี้  ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เรื่อง  “คำสรรพนาม” (มาตรฐาน  ท 4.1  ป.6/1, ม.1/3) … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , | ใส่ความเห็น