คลังเก็บป้ายกำกับ: กระบวนการอ่าน

Literacy: หลักการสอนอ่านและเขียน

Literacy: หลักการสอนอ่านและเขียน เฉลิมลาภ  ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  พื้นฐานที่สำคัญของการสอนให้ผู้เรียนรู้หนังสือ คือ สอนให้รู้จักตัวอักษร คำว่าสอนให้รู้จักในที่นี้ คือ สอนให้รู้จัก “เสียง” เพราะอักษรคือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนเสียงในภาษา อักษรแต่ละตัวย่อมแทนเสียงอย่างหนึ่ง  ในภาษาไทยมีอักษรอยู่สามกลุ่ม กลุ่มแรกคือสระ  เขียนแทนเสียงแท้  กลุ่มที่สองคือพยัญชนะ ใช้แทนเสียงแปร และกลุ่มสุดท้ายคือวรรณยุกต์ ซึ่งใช้แทนเสียงดนตรี  เมื่อครูสอนผู้เรียนอ่านหนังสือ จึงต้องเริ่มสอนอักษรเหล่านี้เป็นพื้นก่อน เพื่อที่เวลานำอักษรเหล่านี้มาประสมกันในลักษณะต่าง ๆ แล้ว ก็จะสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง     … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

รูปแบบกระบวนการอ่าน (Model of Reading Process): แนวคิดและการสอน

    รูปแบบกระบวนการอ่าน (Model of Reading Process): แนวคิดและการสอน เฉลิมลาภ ทองอาจ[*] โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนอ่านในระดับสากลคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน และการประยุกต์ข้อมูลความรู้ที่ได้รับ รวมถึงความสามารถในการอ่านนั้น ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้  ซึ่งก็หมายความว่า เมื่อสอนอ่านไปแล้ว นักเรียนก็ควรที่จะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน และสามารถนำความเข้าใจที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป้าหมายนี้ แม้จะดูไม่ซับซ้อนก็จริงอยู่ แต่ในด้านปฏิบัติจริงนั้น เกิดขึ้นได้น้อยอย่างน่าใจหาย  ที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ที่ว่า ครูผู้สอนไม่เข้าใจคำว่า “การสร้างความหมาย” จากสิ่งที่อ่านคืออะไร ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ไม่รู้ว่าจะจัดการเรียนการสอนดังกล่าวอย่างไรและด้วยวิธีใด           เมื่อพิจารณามิติของการสร้างความหมายจากสิ่งที่อ่าน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , | ใส่ความเห็น

มาเตรียมตัวครู…ก่อนให้นักเรียนเตรียมตัวอ่าน

                  มาเตรียมตัวครู…ก่อนให้นักเรียนเตรียมตัวอ่าน     เฉลิมลาภ   ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       การสอนอ่านยังคงเป็นประเด็นด้านการสอนภาษาที่มีความสำคัญของประเทศไทย และต้องการปัจจัยและแรงกระตุ้นต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยหันมารักและสนใจการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น เพราะการอ่านนั้นเป็นพื้นฐานและเป็นตัวชี้วัดสำคัญของคุณภาพประชากร  ทุกประเทศจึงล้วนแต่ดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มอัตราการอ่านหนังสือของประชากร ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ         … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (critical reading): สมรรถนะสำคัญของคนทุกศตวรรษ

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (critical reading): สมรรถนะสำคัญของคนทุกศตวรรษ   เฉลิมลาภ ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             ทักษะการอ่านเป็นทักษะการสื่อสารที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพราะการอ่านคือการเปิดประตูสู่โลกของความรู้และจินตนาการ  แต่ด้วยปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายหลายรูปแบบและหลายแหล่งที่มาในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้สิ่งที่อ่านนั้น มีคุณภาพแตกต่างกันไปด้วย ผู้อ่านจึงจะต้องมีความสามารถในการพิจารณาและวินิจฉัยได้ว่า สื่อหรือสิ่งกำลังอ่านอยู่นั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับใด     ซึ่งความสามารถดังกล่าวนั้น ก็คือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั่นเอง             วิจารณญาณ คือ ปัญญาอันรู้ได้ด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จึงต้องสามารถพิจารณาสิ่งที่อ่านด้วยเหตุและผลได้ ด้วยเหตุนี้  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (critical reading)  จึงหมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านใช้เหตุและผลในการพิจารณาเหตุและผลที่ผู้เขียนนำเสนอไว้ในงานเขียน  การใช้เหตุและผลในการพิจารณาเหตุและผล หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดของผู้อ่าน กับความคิดของผู้เขียน  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

การสอนอ่านอย่างเป็นกระบวนการ

  การสอนอ่านอย่างเป็นกระบวนการ* เฉลิมลาภ  ทองอาจ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             ประเด็นวิกฤติทางการศึกษาของชาติ  ที่ได้นำมากำหนดเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเด็นหนึ่งก็คือ การพัฒนาความสามารถในสื่อสาร โดยเฉพาะความสามารถในการอ่าน (reading abilities) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  หน่วยงานและองค์กรเอกชนต่างๆ  ล้วนเห็นความสำคัญของการอ่าน      จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น  มีโครงการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คงจะไม่ใช่เรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมในสังคมให้เอื้อต่อการอ่านเท่านั้น เพราะธรรมชาติของการอ่านนั้นเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความหมาย (meaning making)  ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการประมวลผลข้อมูลของบุคคล  ดังนั้น  การพัฒนาความสามารถในการอ่านจึงต้องเน้นที่การพัฒนากระบวนการอ่าน  (reading process)  อันเป็นกระบวนการภายใน  ซึ่งต้องอาศัยการสอนอ่านที่เป็นกระบวนการ (process of reading  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , , , | ใส่ความเห็น