ภาษพัฒน์: เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาไทย

พื้นที่แห่งการเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย

แบบฝึกหัดพัฒนาการคิด

แบบฝึกหัดพัฒนาการคิด 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม

วรรณคดี  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร สุริโยทัยขาดคอช้าง

1.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโคลงภาพพระราชพงศาวดารสุริโยทัยขาดคอช้าง

    1.  มีจุดประสงค์เพื่อสรรเสริญพระเกียรติคุณของอดีตกษัตริย์และขุนนาง

    2.  เป็นวรรณคดีที่แต่งโดยใช้ฉันทลักษณ์ที่บังคับรูปวรรณยุกต์

    3.  สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    4.  ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างวาดโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

2.  พิจารณาโคลงบาทต่อไปนี้

“บุเรงนองนามราชเจ้า    จอมรา  มัญเฮย”

ถอดความได้ว่า

บุเรงนองผู้มีนามในฐานะกษัตริย์แห่งมอญ

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์  การถอดความข้างต้นถูกหรือผิด เพราะเหตุใด

    1.  ถูก เพราะแปลคำศัพท์ได้ถูกต้องตามความหมายในพจนานุกรมทุกคำ

    2.  ผิด เพราะขณะนั้น กษัตริย์ของทั้งมอญและพม่ามิใช่บุเรงนอง

    3.  ถูก เพราะบุเรงนองเป็นผู้ยกทัพมาด้วยตนเองในฐานะกษัตริย์

    4.  ผิด เพราะรามัญ แปลว่า พม่า  จึงต้องแปลว่า กษัตริย์แห่งพม่า

3.  พิจารณาข้อความต่อไปนี้

“การแต่งโคลงสี่สุภาพจำเป็นจะต้องคำนึงถึงคำเอกคำโท แต่หากไม่สามารถใช้คำเอกคำโทตามรูปเดิมได้ ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรูปวรรณยุกต์มาให้ตรงตามตำแหน่งที่บังคับ โดยความหมายยังคงเดิม”

ข้อใดสอดคล้องกับหลักการข้างต้น

    1.  วางค่ายรายรี้พล     เพียบหล้า

    2.  พลไกรกองน่าเร้า     โรมรัน  กันเฮย

    3.  โอรสรีบกันพระ       ศพสู่ นครแฮ

   4.  เถลิงคชาธารคว้าง   ขวบเข้าขบวนไคล

4.  พิจารณาโคลงบาทต่อไปนี้

“สูญชีพไป่สูญสิ้น         พจน์ผู้สรรเสริญ

ข้อใดสอดคล้องกับคำที่ขีดเส้นใต้

    1.  ขับคเชนทรเข่นค้ำ   สะอึกสู้ดัสกร

    2.  ยกพยุหแสนยา       ยิ่งแกล้ว

    3.  มานมนัสกัตเวที      ยิ่งล้ำ

    4.  ดำริจักใคร่ยล         แรงศึก

1.  1 และ  2                                          2.  3  และ  4

3.  2 และ  4                                          4.  1  และ  3

5.  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีความหมายต่างจากพวก

    1.  เตลงขับคชไล่ไกล้             หวิดท้ายคชาธาร

    2.  ช้างพระเจ้าแปรประจัญ       คชไท้

    3.  บังอรอัคเรศผู้                  พิสมัย  ท่านนา

    4.  เกรงพระราชสามี              มลายพระ  ชนม์เฮย

วรรณคดี  ศิลาจารึก หลักที่ 1 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่  1

   1. เป็นโบราณสถานที่แสดงที่มาของภาษาไทย

   2.  ค้นพบในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว

   3.  มีเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติของผู้สร้าง

   4.  แสดงให้เห็นอิทธิพลของภาษาอังกฤษที่มีต่อภาษาไทย

2.  พิจารณาข้อความต่อไปนี้

“พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์  แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง ตูพี่น้องท้องเดียวห้าคนผู้ชายสาม ผู้หญิงโสง   พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก  เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า  ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก”

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องจากข้อความข้างต้น

   1. พี่ชายคนโตของพ่อขุนรามคำแหงสิ้นพระชนม์ไปแล้ว

   2. เกิดสงครามก่อนที่พ่อขุนรามคำแหงจะขึ้นครองราชย์

   3. พี่น้องของพ่อขุนรามคำแหงยังมีพระชนม์อยู่ทุกคน

   4.  ขุนสามชนยกกองทัพมาตีเมืองตาก

3.  ข้อความต่อไปนี้แสดงคุณลักษณะใดของพ่อขุนรามคำแหง

“กูได้ตัวเนื้อตัวปลา    กูเอามาแก่พ่อกู”

   1.   ความเมตตา

   2.  ความซื่อสัตย์

   3.   ความเกรงใจ

   4.  ความกตัญญู

4.  “กูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดั่งบำเรอแก่พ่อกู”

คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายว่าอย่างไร

   1.  กตัญญูกตเวที

   2.  รักใคร่เทิดทูนและบูชายิ่ง

   3.  ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ

   4.   ดูแลรับใช้ประหนึ่งญาติ

วรรณคดี  โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์  

1.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์

   1.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง

   2.  กรมหลวงพิชิตปรีชากรนิพนธ์แก้ไขและปรับปรุงให้ตรงกับภาษาอังกฤษ

   3.  มีเนื้อหาในแต่ละบทกล่าวถึง 3 สิ่งที่ควรแสวงหาและควรละเว้น

   4.  เป็นสุภาษิตที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดคำสอนของไทยและต่างประเทศ

2.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

“ปัญญาสติล้ำ                       เลิศญาณ

อำนาจศักดิ์ศฤงคาร             มั่งขั้ง”

   1. มีแนวคิดสำคัญว่ามีทรัยพ์สินดีกว่ามีปัญญา

   2.  ชี้ให้เห็นว่า อำนาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการแสวงหา

   3.  ไม่ปรากฏรูปคำเอกในตำแหล่งบังคับของโคลงสี่สุภาพ

   4.  มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อให้ตรงกับข้อบังคับของการแต่ง

3.  ข้อใดมีคำที่หมายถึง  “แม่บท” หรือแบบอย่าง

   1.  พักตร์จิตผิดกันประมาณ  ยากรู้

   2.  หนึ่งยุติธรรมไป่มี       เลือกผู้

   3.  เป็นมาติกาทาง           บัณฑิต แสวงเฮย

   4.  หึงจิตคิดเกลียดคน      ดีกว่า  ตัวแฮ

4.  ข้อใดต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรเคารพ

   1.  กำเริบเอิบเกินสกุล    หยิ่งก้อ

   2.  หนึ่งยุติธรรมไป่มี      เลือกผู้

   3.  ทุจริตมารยาปน         ปกไว้

  4.   มากเพื่อนผู้วานการ   ชีพได้

5.  ข้อใดมีแนวคิดตรงข้ามกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

“ใจโปร่งปราศราคี        ขุ่นข้อง”

   1.  จิตแผ้วผ่องสำราญ               รยมสุข  เกษมแฮ

   2.  จิตสะอาดปราศสิ่งพะวง      วุ่นขุ่น  หมองแฮ

   3.  หึงจิตคิดเกลียดคน              ดีกว่า ตัวแฮ

   4.  สงบระงับดับประสงค์           สิ่งเศร้า

6.  ข้อใดไม่ใช่สามสิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวรับมือ

   1.  หนึ่งชราหย่อนแรง                       เร่งร้น

   2.  เว้นบาปเสาะกัลยาณ์                     มิตรไว้

   3.  ความตายติดตามแสวง                 ทำชีพ ประลัยเฮย

   4.  สิ่งใดในโลกล้วน                           เปลี่ยนแปลง

7.  ข้อใดกล่าวถึงคำประพันธ์บทนี้ได้ถูกต้อง

“ความดีมีชื่อทั้ง                 ยศถา  ศักดิ์เฮย

ประเทศเกิดกูลพงศา            อยู่ยั้ง

คนรักร่วมอัธยา-                  ศัยสุข  ทุกข์แฮ”

   1. กล่าวถึง  3 สิ่งควรชม

   2.  กล่าวถึง 3 สิ่งควรครองหรือควบคุมไว้

   3.  กล่าวถึง 3 สิ่งควรหวงแหนรักษา

   4.  กล่าวถึง 3 สิ่งควรกระทำให้มี

8.  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เราพึงต้องระมัดระวัง

   1.  เร็วรัดผลัดพลันขาน      คำกลับ พลันฤๅ

   2.  สุขกายวายโรค                รำคาญ

   3.  มั่นคงไม่คืนคลาย           กลอนกลับ  กลายแฮ

   4.  ศรัทธาทำจิตหมั้น           คงตรง

วรรณคดี  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

1.  ข้อใดกล่าวถึงผู้แต่งกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงไม่ถูกต้อง

    1.  เคยเดินทางไปจังหวัดสระบุรี

    2.  เป็นผู้แต่งกาพย์เห่เรือ ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุด

    3.  ไม่ชอบท่องเที่ยวสถานที่ตามธรรมชาติ

    4.  เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

2.  ข้อใดมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ

    1.  เหมือนกวางอย่างตาหู

    2.  ฝูงค่างหว่างพฤกษา

    3.  กัดงูงูเร่งพัน

    4.  หัวร่อรื่นชื่นชี้

3.  ข้อใดไม่แสดงภาพการเคลื่อนไหวจริงๆ

    1.  ฝูงค่างหว่างพฤกษา           ค่างโจนไล่ไขว่ปลายยาง

    2.  ปากหงอนอ่อนสำอาง          ช่างรำเล่นเต้นตามกัน

    3.  เร่ร่ายผายผาดผัง              หัวริกรื่นชื่นชมไพร

    4.  ปีกหางต่างสีแกม              สีแต้มต่างอย่างวาดเขียน

4.  คำประพันธ์ต่อไปนี้มีวิธีการประพันธ์ตามข้อใด

“ลิงไต่กระไดลิง           ลิงโลดคว้าประสาลิง”

    1.  การซ้ำคำ                                          2.  การเล่นคำ

    3.  การตัดคำ                                          4.  การฉีกคำ

5.  ข้อใดใช้ศิลปะการประพันธ์เช่นเดียวกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

“วังเอ๋ยวังเวง             หง่างเหง่งย่ำค่ำระฆังขาน”

    1.  กัดงูงูยิ่งพัน                     อ้าปากง่วงล้วงตับกิน

    2.  กระจงกระจิดเตี้ย              วิ่งเรี่ยเรี่ยน่าเอ็นดู

    3.  ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ย         ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหา

    4.  รูปร่างอย่างแพะหมาย        ขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกัน

6.  ข้อใดมีเนื้อหาต่างจากข้ออื่น

     1.  นกแก้วแจ้วเสียงใส            คลอไคล้คู่หมู่สาลิกา

    2.  กระจายสยายซร้องนาง       ผ้าสไบบางนางสีดา

    3.  งูเขียวแลเหลื้อมพ่น           พิษพลัน

    4.  ยูงทองย่องเยื้องย่าง           รำรางชางช่างฟ่ายหาง

7.  ข้อใดไม่ใช้อุปมา

     1.  รูปร่างอย่างแพะเอา           มาเปรียบ

     2.  ตัวด่างอย่างคนแกล้ง           แต่งแต้มขีดเขียน

     3.  เหมือนกวางอย่างตาหู        ตีนกีบ

    4.  ปากหงอนอ่อนสำอาง          ลายเลิศ

8. ข้อใดมิใช่คุณค่าของกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

     1.  ทำให้ทราบพระราชประวัติของผู้แต่งโดยละเอียด

    2.  ทำให้ทราบลักษณะพืชพรรณธรรมชาติในสมัยอยุธยา

    3.  ทำให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์ป่า

    4.  เป็นตัวอย่างแสดงฝีมือในการประพันธ์ของกวีไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: