ภาษพัฒน์: เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาไทย

พื้นที่แห่งการเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย

เกี่ยวกับผู้เขียน

 เฉลิมลาภ2
    

            หลังจากที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายด้านวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (รุ่น 11) ในปี พ.ศ. 2544  แล้ว เฉลิมลาภ  ทองอาจ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และได้รับพระราชทานปริญญาบัณฑิต  มหาบัณฑิตด้านการสอนภาษาไทย และดุษฎีบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2548, 2550 และ 2558  ตามลำดับ  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม  โดยสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2   มาโดยตลอด

           เฉลิมลาภ  มีความสนใจในด้านการพัฒนาการศึกษา  โดยเฉพาะด้านจิตวิทยาการเรียนรู้  หลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  โดยได้ทดลองนำกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยที่พัฒนากระบวนการคิดมาใช้กับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ  ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และทำวิจัยด้านการเขียนเชิงวิชาการและการรู้หนังสือของนักเรียน และเขียนบทความวิชาการในประเด็นด้านหลักสูตรและการสอนเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆ  ได้แก่

                       1.  เว็บไซต์โทรทัศน์ครู  

                      (http://www.thaiteachers.tv/blog/chalermlahp)

                       2.  เว็บไซต์ Gotoknow 

                      (http://www.gotoknow.org/blog/thailanginstruction)    

          นอกจากนี้  ยังเขียนบทความทางวิชาการลงตีพิม์ในวารสารทางวิชาการต่างๆ  เพื่อเป็นวิทยาทาน และสนองปณิธานแห่งมหาวิทยาลัยที่ได้อนุเคราะห์ทุนการศึกษามาโดยตลอด  ทั้งยังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการด้านกระบวนการเขียนและการอ่านของผู้เรียนในมิติทางปัญญาควบคู่กันไปด้วย                        

           

           ปัจจุบัน เฉลิมลาภยังคงเป็นครูภาษาไทยที่เขียนวิพากษ์การศึกษาไทย  ติดตามประเด็นใหม่ๆ ด้านหลักสูตรและการสอน  สนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเว็บล็อกอย่างต่อเนื่อง  และที่สำคัญคือ ยังเป็นนักเรียนอยู่เช่นเดิม

ผลงานวิชาการ

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

1.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2551.  การจัดการเรียนรู้วรรณกรรมปัจจุบันตามทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างความรู้: การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท.  วารสารครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 36 (มีนาคม-มิถุนายน): 163-178.

2.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2551.  การจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาโดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 (ตุลาคม): 1-14.

3.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2552.  การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อสรุปสาระสำคัญ: ทฤษฎีและปฏิบัติ.  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 4 (มกราคม): 51-60.

4.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2552.  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 (มกราคม-มีนาคม): 107-119.

5.  เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2553.  การสอนอย่างมีพลัง: นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองแบบองค์รวม.  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 25 (มกราคม-เมษายน): 45-60.

6.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2553.  โรงเรียนสาธิตที่แท้ : การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 (มกราคม): 71-93.

7.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2553.  หลักสูตรภาษาไทยที่เน้นผลิตผล : ข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2.  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  11 (1): 9-26.

8.  เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2554.  รูปแบบการสอนการฝึกหัดสืบสอบ: เรียนรู้ภาษาไทยจากการค้นพบ.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 (มิถุนายน-ตุลาคม): 5-17.

9.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2555.  การสอนอ่านอย่างเป็นกระบวนการ.  วารสารวิชาการ  15 (มกราคม-มีนาคม): 3-9.

10.  เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2555.  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: การจัดการศึกษาบนบริบทแห่งความท้าทาย.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 (กันยายน): 107-117.

11. เฉลิมลาภ ทองอาจ.  2555.  ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21: เส้นชัยที่การศึกษาไทยยังไปไม่ถึง.  วารสารครุศาสตร์ 40 (กรกฎาคม-ตุลาคม): 261-267

12. เฉลิมลาภ ทองอาจ. 2556.  การเรียนการสอนทางตรง: ประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมสู่การสอนภาษาไทย. วารสารวิชาการ. (อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองบรรณาธิการ)

โทรศัพท์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  02-218-2360-62

e-mail                      lahplahp@hotmail.com

ที่อยู่                           โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม

                                   แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ  10330

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: